MCG cam kết hỗ trợ khách hàng sau tư vấn

Sau khi kết thúc Dự án “Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động; Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ và KPIs”, nhận được yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, nhóm tư vấn MCG tại TP. Hồ Chí Minh đã lên đường tới Đà Lạt và tổ chức đào tạo sâu hơn về nội…