TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Dịch vụ tư vấn chiến lược của chúng tôi hỗ trợ khách hàng xác định hiện trạng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và giúp lãnh đạo doanh nghiệp hoạch định những bước đi cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. Các hoạt động hỗ trợ thực hiện chiến lược của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực như quy trình kinh doanh, nguồn nhân lực, văn hóa, dịch vụ và/ hoặc những thay đổi chiến lược marketing. Ngoài ra, chúng tôi cũng quan tâm đến thay đổi về tư tưởng đối với đội ngũ quản lý, do đó, MCG áp dụng khái niệm làm việc nhóm trong suốt quá trình tư vấn nhằm chuyển giao kiến thức và xây dựng sự đồng thuận cho đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

Chuẩn hóa cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc

 • Mô hình tổ chức, hệ thống chức danh được chuẩn hóa
 • Quy định chức năng nhiệm vụ và sự phối hợp của các phòng/ban chức năng theo chuỗi giá trị và dòng chảy công việc của doanh nghiệp
 • Bản mô tả công việc cho từng vị trí chức danh làm cơ sở cho việc tuyển dụng, giao việc, đánh giá và lập kế hoạch đào tạo, phát triển

Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình tác nghiệp

 • Hệ thống quy chế, quy định, quy trình tác nghiệp chuẩn tắc đảm bảo giảm bớt các nút thắt trong công việc
 • Mọi công việc được triển khai theo đúng quy định
 • Mỗi công việc đều có người chịu trách nhiệm, có yêu cầu kết quả và tiêu chuẩn dịch vụ rõ ràng.

Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi

 • Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi đảm bảo trả lương theo vị trí công việc, năng lực và kết quả công việc.
 • Báo cáo đánh giá vị trí công việc, so sánh mức lương của doanh nghiệp với thị trường
 • Hệ thống thang bảng lương
 • Nguyên tắc xếp, điều chỉnh lương cho NLĐ theo năng lực cá nhân
 • Các khoản tiền thưởng đa dạng, gắn với kết quả công việc
 • Các chính sách khen thưởng, phúc lợi dưới dạng vật chất và tinh thần

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI/OKR

 • Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án áp dụng hệ thống KPI/OKR phù hợp với năng lực quản trị của Doanh nghiệp.
 • Mô hình kinh doanh, bản đồ chiến lược và bộ chỉ tiêu đo lường, đánh giá việc thực thi chiến lược và kế hoạch kinh doanh tổng thể
 • Bộ chỉ tiêu KPI/OKR phục vụ việc giao mục tiêu, kiểm soát và đánh giá kết quả công việc của từng bộ phận/ cá nhân
 • Cơ chế áp dụng kết quả đánh giá vào kế hoạch nguồn nhân lực (đào tạo, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng…).

Hệ thống Khung năng lực & Quản lý tài năng

 • Xây dựng danh mục các năng lực cần tập trung phát triển để hỗ trợ việc thực thi chiến lược.
 • Đặc tả chi tiết các biểu hiện năng lực theo từng cấp độ
 • Xác định yêu cầu năng lực cho từng vị trí công việc
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ việc đánh giá năng lực.

Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức; Sự hài lòng & gắn kết của nhân viên

 • Nội dung khảo sát bao trùm lên các vấn đề tác động đến hiệu quả hoạt động của tổ chức; sự hài lòng và gắn kết của nhân viên.
 • Thực hiện khảo sát, đánh giá với các hình thức đa dạng: khảo sát diện rộng trên nền tảng trực tuyến, phỏng vấn sâu, trao đổi nhóm
 • Truyền thông trước, trong và sau quá trình khảo sát.
 • Kết quả khảo sát được phân tích theo nhiều chiều, được so sánh với các khảo sát trước đó và với thông lệ tốt
 • Khuyến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, sự hài lòng và gắn kết của nhân viên.

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

 • Giải pháp định hình các giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp để phù hợp với tầm nhìn, chiến lược phát triển và phong cách của người chủ doanh nghiệp.
 • Sổ tay văn hóa doanh nghiệp hay bộ từ điển cảm xúc, từ điểm hành vi để văn bản hóa các quy định của doanh nghiệp về hành vi, giá trị và cách thức tương tác trong công việc.
 • Kế hoạch đào tạo, truyền thông nội bộ và các hoạt động quản trị sự thay để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển

 • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng các công cụ, biểu mẫu đánh giá môi trường kinh doanh, hiện trạng hoạt động và xây dụng chiến lược, kế hoạch phát triển của tổ chức
 • Điều hành, dẫn dắt các phiên làm việc về hoạch định mô hình kinh doanh, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển của tổ chức
 • Phản biện và cho ý kiến độc lập về mô hình kinh doanh, chiến lược và kế hoạch phát triển của tổ chức