TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là làm việc và cống hiến vì sự phát triển không ngừng của Khách hàng, Cộng đồng, và của các Thành viên


TẦM NHÌN

MCG hướng tới mục tiêu trở thành một đối tác tin cậy được các doanh nghiệp, các dự án phát triển và các nhà tài trợ tại Việt Nam lựa chọn.


PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

MCG vì sự Phát triển của Doanh nghiệp:
Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp thông qua các giải pháp và dịch vụ thúc đẩy phát triển và thịnh vượng.

MCG vì sự Phát triển của Cộng đồng:
Chúng tôi góp phần vào sự phát triển của cộng đồng khi tham gia vào các dự án phát triển với mục tiêu thúc đẩy sự giàu có và tăng trưởng bền vững của toàn xã hội

MCG vì sự Phát triển của các Thành viên:
Qua mỗi dự án tư vấn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn ngày càng hoàn thiện.