MCG thực hiện khảo sát Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

Công ty Tư vấn quản lý MCG (MCG) được lựa chọn là đơn vị tư vấn tiến hành thực hiện khảo sát Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI). Việc khảo sát Chỉ số APCI sẽ giúp phản ánh một cách đầy đủ chi phí tuân thủ TTHC đối với các TTHC có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngày 07/6/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ký ban hành Quyết định số 383/QĐ-HĐTV  phê duyệt Đề án “Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính” (Đề án 383).

Đề án được Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là Hội đồng) phê duyệt và triển khai nhằm hướng tới mục tiêu trọng tâm như sau:
(1) Xây dựng Báo cáo hàng năm của Hội đồng để đánh giá về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) từ góc nhìn doanh nghiệp;
(2) Xác định và so sánh mức độ tập trung chi phí tuân thủ TTHC theo ngành, lĩnh vực; xác định những ngành, lĩnh vực cần cải cách TTHC dựa trên chi phí tuân thủ TTHC;
(3) Xây dựng Cơ sở dữ liệu về chi phí tuân thủ TTHC trên cơ sở sử dụng phương pháp đo lường chi phí tuân thủ TTHC; so sánh, xếp hạng các bộ, ngành, địa phương về tính hiệu quả trong việc cải cách TTHC.
Một trong những sản phẩm của Đề án là việc công bố báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, xây dựng cơ sở dữ liệu về chi phí tuân thủ TTHC của Việt Nam, phân loại theo từng bộ, ngành/lĩnh vực, địa phương. Những thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả phân tích trong quá trình khảo sát, xây dựng báo cáo sẽ đóng góp cho quá trình xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật có quy định về TTHC, cải thiện các quy trình thực hiện TTHC, đảm bảo rằng các chính sách, quy định pháp luật sẽ có cơ sở thực tiễn và khoa học hơn. Điều này cũng sẽ đóng góp trực tiếp cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện vị trí xếp hạng của Việt nam trong bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới và trong bảng xếp hàng Năng lực cạnh tranh quốc gia của Diễn đàn Kinh tế thế giới và hỗ trợ mục tiêu phấn đấu đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam vào 4 nước đứng đầu ASEAN.Với nhiều điểm mới, có tính chuyên môn sâu, phạm vi khảo sát rộng, liên quan tới nhiều bộ ngành địa phương, để triển khai có hiệu quả Đề án, Hội đồng huy động sự tham gia của các cơ quan thành viên Hội đồng, các doanh nghiệp thành viên của các hiệp hội, chuyên gia tư vấn độc lập cùng các cơ quan có liên quan thuộc các bộ, ngành, địa phương, từ nay đến tháng 6/2018, Hội đồng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, xây dựng, hoàn thiện và công bố báo cáo đánh giá chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC (Chỉ số APCI).

Việc khảo sát Chỉ số APCI dự kiến thực hiện trong tháng 3 và 4 năm 2018. Với kỳ vọng phản ánh một cách đầy đủ chi phí tuân thủ TTHC đối với các TTHC có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ việc thực hiện các Nghị quyết 19 hằng năm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính mong muốn các doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình khảo sát của đơn vị tư vấn được lựa chọn – Công ty Tư vấn quản lý MCG. Những thông tin mà doanh nghiệp cung cấp sẽ là thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng Chỉ số APCI, là tiền đề cho việc cải cách các quy định về thủ tục hành chính, giảm bớt gánh nặng tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam./.

Nguồn: http://thutuchanhchinh.vn

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *