MCG hỗ trợ IFC và Ngân hàng Nhà nước xây dựng danh mục thẩm định môi trường – xã hội cho ngành ngân hàng

Tại Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation-IFC), trực thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, đã phối hợp cùng Chính phủ Thụy Sĩ và Chính phủ Nhật Bản triển khai Chương trình Quản trị Rủi ro Môi trường và Xã hội (QTRR MTXH). Trong đó, IFC hỗ trợ Ngân hàng nhà nước Việt Nam xây dựng chính sách (Chỉ thị về Tín dụng xanh và Quản trị Rủi ro Môi trường và Xã hội) nhằm khuyến khích các ngân hàng thiết lập và triển khai hệ thống QTRR MTXH trong hoạt động cho vay. Đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định nguyên tắc cho vay chính là khách hàng và các giao dịch áp dụng nguyên tắc này cần phải tuân thủ luật và các quy định về môi trường. Thông tư đề cao yêu cầu của Chỉ thị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Tín dụng Xanh và QTRR MTXH cho các tổ chức tín dụng nhằm xem xét các vấn đề về môi trường và xã hội trong quá trình ra quyết định tín dụng.

1

Nguồn: www.firstforsustainability.org

Trong hai năm gần đây (2015 – 2016), IFC đã hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước phát triển 10 danh mục thẩm định rủi ro MTXH cũng như các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng khi triển khai các chính sách, quy định mới. Tiếp nối những nỗ lực xây dựng danh mục và đào tạo về QTRR MTXH được các ngân hàng trong nước/ địa phương đánh giá cao, IFC sẽ tiếp tục hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước xây dựng thêm 05 bản danh mục thẩm định, tập trung vào các lĩnh vực tác động lớn đến MTXH, để hỗ trợ các tổ chức tài chính trên con đường phát triển bền vững này. Với những thành công trong triển khai 10 danh mục thẩm định rủi ro MTXH trong năm 2012 – 2013, Công ty Tư vấn Quản lý MCG (MCG) tiếp tục được lựa chọn để hỗ trợ IFC xây dựng phát triển thêm 5 danh mục và nâng cao năng lực cho các cán bộ ngân hàng thương mại thông qua đào tạo hướng dẫn sử dụng các danh mục này.

Nhóm chuyên gia tư vấn được giao nhiệm vụ hỗ trợ IFC và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

  • Xây dựng 05 danh mục thẩm định MTXH cho năm ngành kinh tế bổ sung. Đây sẽ là công cụ chính hỗ trợ các ngân hàng thương mại xác định rủi ro MTXH khi đánh giá các đề xuất vay vốn của mỗi ngành. Quá trình xây dựng danh mục sẽ được tham vấn, trao đổi với Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng cục Môi trường, các yổ chức tài chính và chuyên gia ngành về để đảm bảo tất cả vấn đề MTXH đều được bao quát trong khuôn khổ pháp lý hiện hành của Việt Nam và các thông lệ của nền công nghiệp toàn cầu; và
  • Triển khai 05 khóa đào tạo kỹ thuật hướng dẫn sử dụng danh mục thẩm định cho ít nhất 100 cán bộ ngân hàng trong nước.
Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation-IFC), thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất thế giới tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi. IFC đang làm việc với hơn 2.000 doanh nghiệp trên toàn cầu; tận dụng nguồn vốn, chuyên môn và sự ảnh hưởng để tạo ra thị trường cũng như cơ hội cho những khu vực khó khăn nhất trên thế giới

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *