MCG hỗ trợ IFC đánh giá cuối kỳ dự án đơn giản hoá hệ thống thuế ở Việt Nam và Lào

Chương trình thuế ở các nước tiểu vùng sông Mê-kông, bao gồm dự án “Đơn giản hoá hệ thống thuế ở Việt Nam và Lào”, được thiết kế nhằm mục đích gia tăng thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại hai quốc gia này bằng cách đơn giản hoá và tinh giản các thủ tục thuế và kiểm toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN); đồng thời, cải thiện hệ thống thủ tục hành chính thuế giá trị gia tăng (GTGT). Các dự án tư vấn của Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation-IFC) được xây dựng để thực hiện các kết quả cũng như đề xuất khuyến nghị cho các dự án ban đầu được thiết kế như một phần của Chương trình Đơn giản hoá Thuế Toàn cầu của FIAS (Global Tax Simplification Program-GTSP).

Mục tiêu của hai dự án “Đơn giản hoá hệ thống thuế Việt Nam” và “Đơn giản hoá hệ thống thuế Lào” là cải thiện môi trường quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của DNVVN và tạo hiệu quả chi phí cho các cơ quan thuế bằng cách nâng cao hiệu quả quản lý hành chính thuế, giảm chi phí thuế tuân thủ cho khu vực tư nhân, cải thiện năng lực và hiệu quả chi phí của cơ quan thuế. Để đạt được mục tiêu nêu này, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí thuế tuân thủ cho người nộp thuế; chi phí quản lý cho cơ quan thuế; nâng cao tính minh bạch và công bằng của môi trường quản lý thuế và cuối cùng là thúc đẩy kinh doanh tại Việt Nam và Lào.

Đánh giá dự án cuối kỳ được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả dự án Đơn giản hoá hệ thống thuế tại Lào đến ngày 30/06/2016 và dự án Đơn giản hoá hệ thống thuế tại Việt Nam đến ngày 30/06/2017. Từ kết quả đánh giá, nhóm dự án sẽ cân nhắc đưa ra các khuyến nghị và bài học kinh nghiệm cho các dự án tương tự trong tương lai.

MCG được giao nhiệm vụ đánh giá hai dự án tại Việt Nam và Lào với các hoạt động chính bao gồm:

  • Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chương trình và dự án;
  • Phỏng vấn với các chuyên gia của IFC, Ngân hàng thế giới, đối tác phát triển (bao gồm Cơ quan Phát triển Kinh tế Thuỵ Sĩ – SECO), các đối tác dự án và các bên liên quan khác (thành viên chính phủ Việt Nam và chính phủ Lào bao gồm Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, các doanh nghiệp trong nước);
  • Phân tích dữ liệu chuyên sâu để đánh giá hiệu quả của hai dự án dựa trên bộ tiêu chí đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD-DAC về mức độ liên quan, hiệu quả, hiệu suất, tác động và sự bên vững; và
  • Báo cáo và trình bày kết quả cuối cùng với IFC, Ngân hàng Thế giới và các bên liên quan.
Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation-IFC), thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất thế giới tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi. IFC đang làm việc với hơn 2.000 doanh nghiệp trên toàn cầu; tận dụng nguồn vốn, chuyên môn và sự ảnh hưởng để tạo ra thị trường cũng như cơ hội cho những khu vực khó khăn nhất trên thế giới.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *