CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (RARS) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, Ngân hàng thế giới quản lý vốn viện trợ. Dự án có mục tiêu cụ thể là hỗ trợ tư vấn cải cách thuế hướng đến tính hiệu quả, công…

06 phong cách dẫn dắt của nhà lãnh đạo

Jim Rohn, diễn giả người Mỹ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, đã từng nói “Lãnh đạo người khác là giúp họ thay đổi tư duy, niềm tin và hành động cho điều tốt đẹp hơn.” Thật vậy, định hình phong cách lãnh đạo phù hợp có vai trò vô cùng to lớn trong…

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG NỘI BỘ (ICS) VÀ MỨC ĐỘ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN (EES) NĂM 2020 CỦA VIETCOMBANK

Ngày 18/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ khởi động dự án khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ (ICS) và mức độ gắn kết của nhân viên (EES) năm 2020. Tham dự sự kiện, về phía Vietcombank có ông Hồng Quang – Thành viên…