CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (RARS) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, Ngân hàng thế giới quản lý vốn viện trợ. Dự án có mục tiêu cụ thể là hỗ trợ tư vấn cải cách thuế hướng đến tính hiệu quả, công bằng và minh bạch phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng mở rộng. Các cấu phần lớn của Dự án bao gồm (i) Phát triển thể chế, (ii) Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế và (iii) Tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án.

MCG hân hạnh được đồng hành cùng BQLDA Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (RARS) thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng quản lý dự án cấp độ nâng cao và chuyên sâu cho cán bộ thuộc BQLDA và các cán bộ kiêm nhiệm đến từ các Vụ/Cục của Bộ tài chính và Tổng cục thuế.

Các nội dung của Lớp nâng cao:

  • Kỹ năng trao đổi và làm việc hiệu quả với các bên liên quan
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề trong dự án
  • Kỹ năng quản lý dự án
  • Kỹ năng truyền thông trong dự án
  • Kỹ năng tổng hợp thông tin và báo cáo trong dự án

Các nội dung của Lớp chuyên sâu:

  • Kỹ năng truyền thông chuyên sâu
  • Kỹ năng quản lý rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án
  • Giới thiệu công cụ quản lý hợp đồng và tiến độ dự án
  • Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp.

Chương trình đươc thiết kế dành riêng cho cán bộ tham gia Dự án nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh thực tế trong khi thực hiện dự án. Các cán bộ lãnh đạo dự án đã tham gia tích cực từ giai đoạn khảo sát, thiết kế chương trình và tham gia vào các hoạt động đào tạo trên lớp. Chương trình mang lại cơ hội hệ thống hóa kiến thức quản lý dự án, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tế giữa các giảng viên và cán bộ của dự án.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó giám đốc thường trực Dự án phát biểu sau khi tham gia chương trình:

“Phương pháp giảng dạy hiện đại, khuyến khích mọi người cùng tham gia, tranh luận/phản biện, cùng đóng góp ý tưởng. Sau chương trình, BQLDA sẽ cân nhắc sớm áp dụng ý tưởng của các nhóm vào công việc thực tế của Dự án”.

Bà Lê Thu Mai – Phó giám đốc Dự án phát biểu sau khi tham gia chương trình:

“Kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên được chia sẻ trong chương trình là rất quý giá cho các hoạt động của Dự án đang làm. Chúng tôi sẽ vận dụng vào công tác quản lý dự án”.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *