Tại sao các Dự án Tư vấn lại thành công hoặc thất bại?

Có sáu  lý do thường thấy nhất tại sao một Dự án Tư vấn không đáp ứng được kỳ vọng và mục tiêu của khách hàng: Xác định vấn đề. Cốt lõi của vấn đề cần Tư vấn giải quyết không được định nghĩa hoặc xác định rõ ràng; hoặc Dự án Tư vấn được…