Nhiều doanh nghiệp Nhà nước có thể được xóa nợ thuế

Bộ Tài chính đang cân nhắc xóa nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho các hộ gia đình, cá nhân và một số doanh nghiệp nhà nước đã giải thể hoặc cổ phần hóa.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến. Theo đó, đối tượng được xóa nợ là những hộ gia đình, cá nhân không còn khả năng thanh toán hoặc đã thôi không còn kinh doanh

Một số doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng nằm trong diện này nếu khoản nợ phát sinh trước ngày 1/7/2007. Ngoài ra, các doanh nghiệp này phải thỏa mãn các điều kiện khác như chưa được giảm vốn nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần, trước khi là công ty cổ phần, được xác định có kết quả kinh doanh lỗ. Số tiền thuế, tiền phạt được xóa tối đa bằng số lỗ lũy kế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp hoặc đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Các loại thuế được xóa là thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao… Các khoản tiền phạt được xóa nợ bao gồm: tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo dự thảo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xem xét xóa nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp nhà nước đã giải thể. Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét xóa nợ đối với các trường hợp còn lại.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *