MCG hỗ trợ WWF nghiên cứu những rủi ro và cơ hội về nước của ngành dệt Việt Nam và Campuchia

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund-WWF) và nhãn hàng Tommy Hilfiger đang cùng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu chiến lược nhằm quản lý nguồn nước bền vững cho ngành dệt ở khu vực tiểu vùng sông Mê-kông, đặt biệt chú trọng tới hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Dự án đặt ra sáu (06) mục đích nghiên cứu tổng thể bao gồm: (i) Tập hợp các số liệu đáng tin cậy của ngành dệt ở Việt Nam và Campuchia để hiểu rõ những rủi ro hiện tại và tương lai liên quan đến sản xuất sản phẩm dệt ở các quốc gia này, và cuối cùng là kết nối với việc quản lý môi trường sông Mê-kông; (ii) Xây dựng hệ thống thông tin để tìm kiếm, liên kết các mối liên hệ có thể có đối với ngành dệt, bao gồm thách thức quản trị và kinh tế; (iii) Thu thập phản hồi từ những thành viên chủ chốt trong lĩnh vực quản lý nước và dệt để hiểu được những cơ hội và thách thức xoay quanh đề tài tài nguyên nước trong ngành dệt; (iv) Xây dựng lộ trình cho Việt Nam và Campuchia, cụ thể là cho các doanh nghiệp dệt địa phương và toàn cầu để giải quyết các vấn đề quản lý nước trong hoạt động và chuỗi cung ứng; (v) Kết nối các vấn đề quốc gia của Việt Nam, Campuchia và các quốc gia lưu vực sông Mê-kông để khuyến khích hỗ trợ ở cấp xuyên biên giới và toàn cầu; (vi) Đảm bảo có thể triển khai thực hiện các lộ trình quốc gia với sự tham gia của các bên liên quan.

Trong khuôn khổ dự án, MCG đã hợp tác với một chuyên gia quốc tế  về nước hỗ trợ WWF hoàn thiện báo cáo cuối cùng về rủi ro và cơ hội về nước của ngành dệt tại Việt Nam và Campuchia với những nhiệm vụ cụ thể sau:

  • Nghiên cứu tại bàn dựa trên các nguồn kiến thức, tư liệu sẵn có; các dữ liệu, thông số được chia sẻ bởi các chuyên gia nước, chuyên gia của WWF, Tommy Hilfiger và những đối tác tiềm năng khác của WWF;
  • Phỏng vấn và phản hồi trực tiếp/ gián tiếp đến các bên liên quan tại Việt Nam và Campuchia, bao gồm phỏng vấn các bên liên quan được lựa chọn (cơ sở sản xuất, nhãn hàng, tổ chức thương mại, tổ chức chính phủ và cộng đồng); và
  • Chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo cuối cùng và trình bày những phát hiện chính cho WWF và các bên liên quan.
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund-WWF), là tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ những năm 1990, WWF đã hợp tác với chính phủ trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai bằng việc tài trợ và thực hiện các chương trình nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển một cách bền vững cơ sở nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *