Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương, thưởng đãi ngộ theo nguyên tắc 3P và Hệ thống Khung Quản trị Nguồn nhân lực.

Được thành lập từ năm 2009, Công ty TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr. Localize đã và đang trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ hàng đầu trên thị trường. Với những dịch vụ mang tính định hướng khách hàng cao, Dr. Localize ngày càng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của khách hàng.

16d64c969db8

Sự phát triển không ngừng của Công ty đòi hỏi Ban lãnh đạo phải đưa ra những quyết sách, định hướng phù hợp về hệ thống quản trị cũng như chính sách đãi ngộ để giữ chân và thu hút người tài. Công ty Tư vấn Quản lý MCG rất vinh dự được lựa chọn để đồng hành cùng Dr. Localize trên con đường đó với dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương, thưởng đãi ngộ theo nguyên tắc 3P và Hệ thống Khung Quản trị Nguồn nhân lực.

Để đáp ứng những yêu cầu của Công ty TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr. Localize, MCG đã đề xuất mô hình tiếp cận và phương pháp triển khai trên nguyên tắc đảm bảo:

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật
  • Kế thừa, phát huy những ưu điểm của cơ chế lương hiện tại
  • Tạo ra sự khác biệt về thu nhập
  • Gắn thu nhập với năng lực, trách nhiệm và kết quả công việc của cá nhân, bộ phận và toàn Công ty
  • Tạo ra một lộ trình nghề nghiệp, thăng tiến thể hiện qua việc nâng bậc, ngạch lương
  • Sự hợp lý trong cơ cấu thu nhập của CBNV
  • Sự hài hòa giữa chi phí tiền lương hiện tại của Công ty với các khoản thu nhập trong tương lai do bảo hiểm chi trả cho người lao động (lương hưu, trợ cấp thật nghiệp, trợ cấp nghỉ theo chế độ thai sản…)
  • Sự hợp lý trong cơ cấu quỹ lương toàn Công ty
  • Đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng để phục vụ công tác truyền thông và triển khai tính lương.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *