Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2005-2010

Hà Nội, ngày 28/09/2013 – Vào ngày 28/09 vừa qua, Cục Sở Hữu Trí Tuệ (thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ) tổ chức buổi Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát và đánh giá một số dự án tiêu biểu thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển…