MCG hỗ trợ Bộ Xây dựng và UNDP xây dựng Lộ trình và Kế hoạch hành động thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng

Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức trong quá trình đô thị hoá và hiện đại hoá, đặc biệt sự suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự cạn kiệt năng lượng nhiên liệu, sự gia tăng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo của…