Ngân hàng Thế giới (World Bank), hợp tác cùng vốn ủy thác Úc thông qua Đối tác chiến lược Úc – Ngân hàng Thế giới II (ABPII), cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam – chủ yếu thông qua Văn phòng Chính phủ (OOG) để chung tay thực hiện nỗ lực cải cách Chính phủ điện tử. Gói hỗ trợ bao gồm thiết kế và triển khai các hệ thống Chính phủ điện tử chính, trong đó bao gồm Cổng Dịch vụ Công Quốc gia (Cổng DVCQG), hệ thống một cửa điện tử cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến (https://dichvucong.gov.vn/). Ngân hàng Thế giới đã được đề nghị tiếp tục hỗ trợ VPCP cải thiện Cổng DVCQG, cụ thể là tăng dần số lượng dịch vụ cung cấp trên Cổng và mức độ phục vụ, lấy người dùng làm trung tâm. Mục tiêu của dự án lần này là hỗ trợ VPCP và các Bộ ngành liên quan cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho các doanh nghiệp thông qua Cổng, cụ thể là rà soát và sơ đồ hoá 02 quy trình được nhiều doanh nghiệp quan tâm, thực hiện là Khởi sự kinh doanh (Đăng ký thành lập doanh nghiệp) và Cấp điện mới.
MCG hỗ trợ Ngân hàng Thế giới và VPCP cùng các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nhiệm vụ này. Các hoạt động chính bao gồm: (i) Rà soát và sơ đồ hoá 02 thủ tục hành chính được chọn, bao gồm (a) rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ở cấp Trung ương và địa phương, (b) sơ đồ hoá quy trình Khởi sự kinh doanh và Cấp điện mới hiện tại dành cho đối tượng doanh nghiệp, (c) đánh giá, xác định các thủ tục hành chính có khả năng liên thông và cải cách theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn quy trình thủ tục; (d) đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hiện có và lập sơ đồ quy trình đơn giản hóa cho các thủ tục này, (e) đề xuất và khuyến nghị, nếu có, về việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để cải cách 02 thủ tục Khởi sự kinh doanh và Cấp điện mới; (ii) Hỗ trợ VPCP trong các buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan về việc đơn giản hóa 02 thủ tục được chọn; và (iii) Hỗ trợ VPCP làm việc với ít nhất hai tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện các thủ tục được đề xuất đơn giản hoá.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *