Cơ quan phát triển quốc tế Anh (DFID) là 1 cơ quan của chính phủ Anh do một bộ trưởng thuộc nội các phụ trách. Nó được tách ra từ Bộ Ngoại Giao và Khối thịnh vượng chung từ năm 1997, với mục đích là :”thúc đẩy sự phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới”. Trong một báo cáo của Ủy ban hỗ trợ phát triển DAC đã nếu ra: “DFID là một trong những cơ quan phát triển hàng đầu của thế giới trong thời gian khủng hoảng toàn cầu”. Các chương trình của DFID thực hiện chủ yếu thuộc các lĩnh vực: giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội, cấp nước và vệ sinh môi trường, các khối kinh tế (bao gồm cơ sở hạ tầng, sản xuất và Quy hoạch phát triển), bảo vệ môi trường, nghiên cứu và hỗ trợ nhân đạo.

[divider scroll_text=””]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *