Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Bắc (VT1) là đơn vị trực thuộc Công ty thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) hiện đang cung cấp các dịch vụ di động, cố định thuộc công nghệ CDMA 2G và các dịch vụ di động 3G.

[divider scroll_text=””]
EVN VT1  – Thiết kế và xây dựng hệ thống lương thưởng cho Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Bắc, 2011

MCG chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng với mục tiêu gắn thu nhập với kết quả công việc cho EVN VT1

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *