Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng (Trung tâm Tia Sáng) là một phần của Quỹ Phát triển Năng lực Địa phương (LCDF) được khởi xướng bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV). LCDF hỗ trợ các hoạt động kinh doanh tại khu vực nông thôn, các chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận nâng cao năng lực của họ để phát triển và mở rộng quy mô của những giải pháp sáng tạo của chính họ. Trung tâm Tia Sáng được đồng sáng lập bởi SNV, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), PACT tại Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Kể từ năm 2011, Trung tâm Tia Sáng chính thức hoạt động dưới hình thức một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam thuộc Hội Liên hiệp các Tổ chức Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

[divider scroll_text=””]
Thị trường Dịch vụ Phát triển Năng lực

Để hiểu rõ hơn về thị trường dịch vụ phát triển năng lực ở các địa phương, trong năm 2012 SPARK đã tiến hành tổ chức một loạt các buổi hổi thảo với các nhà cung cấp CDS và các Phiên kết nối thị trường. Qua các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và những Phiên kết nối thị trường, SPARK đã thu thập được những thông tin cần thiết để xây dựng một báo cáo đánh giá chung thị trường dịch vụ CDS với mục đích: i) Giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ phát triển năng lực địa phương có được cái nhìn tổng quát về thị trường và định hướng/xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ phù hợp, ii) Giúp cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ hiểu rõ hơn về các nhà cung cấp dịch vụ, loại hình dịch vụ và hình thức/phương thức chuyển giao dịch vụ, iii) Giúp cho các bên liên quan khác (Các cơ quan Nhà nước, các Tổ chức khác có cùng mối quan tâm) xây dựng kế hoạch hoạt động can thiệp/hỗ trợ phát triển thị trường, iv) Làm cơ sở giúp cho Trung tâm Tia Sáng xây dựng được những kế hoạch cho chương trình Phát triển thị trường cho giai đoạn 2013 – 2014

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *