VCIC được Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn vốn của Chính phủ Úc và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) dưới sự quản lí của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), và được điều hành bởi Ban Quản lí Dự án (PMU). VCIC hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu từ giai đoạn ươm mầm cho đến thương mại hoá, tiếp cận thị trường quốc tế và biến những thách thức về khí hậu trở thành cơ hội phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh theo Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Để phục vụ hệ thống đào tạo online, VCIC đã chọn MCG là đơn vị xây dựng tài liệu và bài giảng cho 8 nội dung liên quan đến thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.
Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: Thiết kế kịch bản và thiết kế số hóa 8 bài giảng gồm (1) Ươm tạo và khởi nghiệp; (2) Tìm kiếm kết nối nhà đầu tư; (3) Thương mại hóa-nghiên cứu tiếp cận thị trường và kênh phân phối sản phẩm (lý thuyết và thực tiễn minh họa); (4) Thúc đẩy kinh doanh, phát triển chuỗi cung ứng và thị trường tiềm năng (lý thuyết và thực tiễn minh họa); (5) Marketing, PR- Quảng cáo mạng xã hội (lý thuyết và thực tiễn minh họa); (6) Thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ (thực tiễn minh họa); (7) Định giá và chuyển giao công nghệ (lý thuyết và thực tiễn minh họa); và (8) Đào tạo nâng cao năng lực VCIC hướng đến chiến lược VCIC vận hành cung cấp dịch vụ bền vững

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *