Paz y Desarrollo (Tổ chức vì Hòa Bình và Phát triển Tây Ban Nha) – PyD là tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Tây Ban Nha hoạt động vì mục đích thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia kém phát triển trên thế giới thông qua các hoạt động điều phối quốc tế.  PyD Việt Nam hiện đang tập trung vào các chương trình tăng cường bình đẳng giới, nâng cao nhận thức cộng đồng về bạo lực gia đình và hỗ trợ việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

[toggle_box]
[toggle_item title=”Phân tích chuỗi giá trị và Lập kế hoạch phát triển cho Chương trình phát triển kinh tế-xã hội có lồng ghép giới, 2011″ active=”False”]từ năm 2010, PyD bắt đầu thực hiện Chương trình khu vực về phát triển Kinh tế- Xã hội có lồng ghép giới kéo dài trong 4 năm (2010- 2014) tại 10 xã của các huyện Duy Xuyên, Hiệp Đức và Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam. Là một phần trong chương trình, MCG được chọn là Tư vấn thực hiện phân tích và đánh giá các chuỗi giá trị tiềm năng và các mối liên kết trong khu vực nông nghiệp và nông thôn tại tỉnh Quảng Nam nhằm phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế – xã hội có lồng ghép giới.

Cụ thể MCG chịu trách nhiệm tiến hành nghiên cứu ba chuỗi giá trị Keo, sắn, cói với các hoạt động chính sau:
-Nghiên cứu tài liệu nghiên cứu đã rà soát tất cả thông tin liên quan đến ngành cói/keo/ sắn Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng nhằm xác định hiện trạng của thị trường cói/ keo/sắn, những thách thức và cơ hội của ngành 3 ngành ở Quảng Nam, các quy định và chính sách của tỉnh, và kết quả của các chương trình/ dự án tương tự ở các tỉnh khác;
– Phỏng vấn sâu (i) các Sở, ban ngành địa phương, (ii) các bên liên quan trong chuỗi giá trị (phân loại theo hộ nghèo, cận nghèo, và hộ khá, và theo giới) nhằm: nghiên cứu về các dịch vụ hỗ trợ pháp lý từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện, cơ hội phát triển thị trường với sự hợp tác của các bên liên quan trong chuỗi giá trị;
– Khảo sát với hơn 200 hộ sản xuất cói/ keo/ sắn để thu thập thông tin lượng hóa về sản lượng, doanh thu, giá cả, tài chính và chi phí sản xuất…cũng như thông tin định tính về mối liên kết thị trường, nhu cầu đào tạo và mối quan hệ giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị, những thách thức và cơ hội…
-Thảo luận nhóm (từ 10-12 người đại diện các hộ gia đình/ mỗi nhóm, và phân theo nhóm nam và nhóm nữ) nhằm tìm hiểu các thông tin chi tiết liên quan đến chuỗi giá trị và những thông tin chung về giới như phân chia công việc giữa nam và nữ, cách thức chia sẻ trách nhiệm gia đình (ví dụ: khả năng quyết định, kiểm soát tài chính,…);
– Phân tích và viết báo cáo cuối cùng.

[/toggle_item]

[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *