Dự án VIE/029 “Hỗ trợ kỹ thuật” (TA) về “Phát triển kinh doanh với người nghèo vùng nông thôn ở Cao Bằng” bắt đầu từ ngày 16/11/2009 với sự có mặt của Tư vấn trưởng kỹ thuật. Sự hỗ trợ kỹ thuật này là nhằm để hỗ trợ việc thực hiện chương trình trên phạm vi toàn tỉnh được thực hiện bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cao Bằng. Chương trình này được xây dựng và tài trợ chủ yếu thông qua nguồn hỗ trợ từ Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD). Tổng khoản tiền dành cho toàn bộ chương trình IFAD này xấp xỉ 26 triệu USD và thời gian để thực hiện chương trình này là 6 năm, chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn I: 2008-2011 và giai đoạn II: 2011-2013).

[toggle_box]
[toggle_item title=”VIE029 11 750: Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả và tác động của các doanh nghiệp cổ phần được chọn tại tỉnh Cao Bằng” active=”false”]

Trong khuôn khổ dự án, MCG được chọn để thực hiện tiểu cấu phần số VIE029 11 750: Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả và tác động của các doanh nghiệp cổ phần được chọn tại tỉnh Cao Bằng

Dưới sự giám sát của Cố vấn trưởng (CTA) và Chuyên gia về môi trường và sử dụng đất (ELE), MCG đã thực hiện thực hiện các nhiệm vụ sau:

Giai đoạn 1:

• Tiến hành nghiên cứu thêm về năng lực kỹ thuật, quản lý cũng như cạnh tranh của Công ty Cổ phần Giống cây trồng tham chiếu Báo cáo đánh giá giữa kỳ 2011 và các báo cáo nghiên cứu liên quan;

• Lựa chọn đến năm (5) doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp tham gia trong kinh doanh, chế biến và thị trường và liên quan đến các chuỗi giá trị của chương trình và để các doanh nghiệp này tham gia vào nhiệm vụ tổng thể.

• Thực hiện Đánh giá nhanh về nhu cầu đào tạo để tìm ra những thiếu hụt kiến thức về quá trình cổ phần hoá, phát triển yếu tố kỹ thuật và thị trường của Công ty Cổ phần Giống cây trồng và các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp được  họn;

Giai đoạn 2:

• Tiến hành 3 nghiên cứu chuyên sâu về thị trường, cạnh tranh, cơ cấu sở hữu và quan hệ sản xuất của công ty tham gia thực hiện – Công ty Cổ phần Giống cây trồng Cao Bằng (tập trung vào các sản phẩm chính của công ty) ;

• Hỗ trợ thành lập Phòng pháp lý bên trong công ty nhằm phục vụ quá trình cổ phần hoá, chuẩn bị hợp đồng và ứng dụng hiệu quả hơn;

Giai đoạn 3:

• Triển khai các khoá tập huấn TOT về Dịch vụ phát triển kinh doanh/ Quản trị doanh nghiệp/ Phát triển kinh tế/ Viết đề xuất dự án cho cán bộ chủ chốt của PPMU, lãnh đạo công ty, lãnh đạo các ban ngành, quản lý bán hàng của công ty Giống cây trồng và nhân viên cốt cán của các công ty tư nhân nhỏ hơn tham gia vào chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực và hiểu biết kỹ thuật cho họ, thúc đẩy khả năng hoạt động của thị trường dịch vụ (các mặt cung và cầu) xung quanh các chuỗi giá trị nông nghiệp được lựa chọn, cơ cấu của 5 doanh nghiệp mục tiêu;

• Nghiên cứu các mối quan hệ và cơ chế kinh doanh giữa công ty và người nông dân nhằm đảm bảo cả hai bên đều hài lòng;

• Hỗ trợ giới thiệu các vấn đề Thương hiệu, Chứng chỉ ISO, tài liệu truyền thông đối với các sản phẩm chính của công ty;

• Tổ chức các chuyến tham quan cho đại diện của PPMU, các bên tham gia thực hiện  dự án, công ty và nhóm nông dân để học hỏi các mô hình thành công trong và ngoài tỉnh;

Giai đoạn 4:

• Hỗ trợ đội ngũ TOT của công ty tiến hành các khoá tập huấn TOT về Phát triển kinh doanh/ Kinh tế, Thị trường và Kỹ thuật cho trưởng các nhóm CIGs;

• Hỗ trợ đội ngũ TOT của công ty đào tạo cơ bản cho các nhóm CIGs có liên quan đến  doanh nghiệp cổ phần về kinh doanh và cổ phần hoá;

• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh chiến lược 5 năm cho các doanh nghiệp mục tiêu;

• Hỗ trợ lập Kế hoạch hành động năm cho các doanh nghiệp mục tiêu liên quan đến mục tiêu chương trình và dựa trên kế hoạch 5 năm;

• Hỗ trợ huy động ít nhất 50 nhà cung cấp/ nhóm nông dân ký kết các hợp đồng với doanh nghiệp cổ phần;

• Giúp tăng cổ phần tư nhân trong doanh nghiệp nhà nước sở hữu trước đây so với năm trước. Nông dân có thể mua cổ phần của doanh nghiệp;

• Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề cũng như hội thảo và tài liệu giáo dục truyền thông về quá trình cổ phần hoá, thông qua đó chia sẻ các bài học, kinh nghiệm;

• Cung cấp các yếu tố đầu vào và đầu ra, thông tin đầy đủ cho PPMU cùng với Bộ phận Quản lý kiến thức và Giám sát & Đánh giá của Dự án VIE/029

[/toggle_item]
[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *