WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ về bảo tồn lớn nhất, với 5 triệu người ủng hộ và một mạng lưới toàn cầu đang hoạt động trên hơn 100 quốc gia.

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn ở cấp quốc gia, và từ đó phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác tại Việt Nam để tiến hành các hoạt động khác nhau liên quan đến lĩnh vực môi trường trên khắp cả nước. WWF-Việt Nam là một phần của WWF-Greater Mekong, hiện đang hoạt động tại bốn quốc gia bao gồm: Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan và Việt Nam.

Tháng 11 năm 2005, WWF Đông Dương (bao gồm Lào, Campuchia và Việt Nam) đã sáp nhập với WWF Thái Lan để thành lập WWF-Greater Mekong. Các chương trình quốc gia (GMPO) đã đảm nhiệm xây dựng hợp đồng nhân viên và thường có một hệ thống bảo toàn, công bằng và phù hợp với thị trường. Tuy nhiên các hệ thống này cần phải được đánh giá.

MCG đã được lựa chọn để xây dựng các điều kiện, rõ ràng, công bằng, và một hệ thống phân loại vị trí và ký kết hợp đồng cho tất cả nhân viên trong GMPO. Kết quả bàn giao là hệ thống lương và ký kết hợp đồng mới cho GMPO.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *