MCG được Ban Quản lý dự án 1 (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải) lựa chọn để hỗ trợ Ban Quản lý đầu tư các dự án PPP của Bộ Giao thông vận tải (Đơn vị PPP) chuẩn bị và thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thứ hai của Dự án Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, đàm phán thoả thuận hợp đồng PPP và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cho đến khi đóng cửa nguồn tài chính. Tư vấn MCG đã hợp tác với Chuyên gia quốc gia PPP trong việc:
(i) Lên kế hoạch chuẩn bị và thực hiện dự án nhằm xác định các hoạt động chính và các mốc dự án quan trọng;
(ii) Rà soát tài liệu dự thảo dự án, bao gồm Yêu cầu Đánh giá sơ bộ và Yêu cầu Đề xuất của các chuyên gia tư vấn tài chính, kỹ thuật và pháp lý của Ngân hàng Thế giới để hoàn thiện phê duyệt và ban hành;
(iii) Hỗ trợ Bộ GTVT làm việc các chuyên gia tư vấn pháp lý của Ngân hàng Thế giới trong việc chuẩn bị mẫu các mẫu văn bản liên quan cho nhà đầu tư DPEP được lựa chọn, bao gồm hệ phương pháp luận đánh giá nhà đầu tư, mẫu biểu và báo cáo đánh giá;
(iv) Hỗ trợ Bộ GTVT làm việc với các chuyên gia tư vấn pháp lý của Ngân hàng Thế giới tiến hành soạn dự thảo các Cam kết dự án phù hợp;
(v) Xây dựng các điều khoản tham chiếu cho chuyên gia tư vấn viên được tuyển dụng trong giai đoạn chuyển giao.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *