Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

[tab]
[tab_item title=”SBV Phase 2: Training on  JD – Đào tạo về phương pháp xây dựng MTCV (2008)”]

Dự án cái cách hệ thống ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được thành lập để cải thiện các quy định trong ngành ngân hàng Việt Nam. Hiện tại, Dự án đã và đang triển khai một số hoạt động mới về Quản trị nguồn nhân lực trong phạm vi Ngân hàng Nhà nước. Để tiếp tục và thúc đẩy nỗ lực làm rõ vai trò, trách nhiệm và yêu cầu công việc của mỗi vị trí, Dự án mong muốn tìm kiếm các đơn vị tư vấn về Quản trị nguồn nhân lực có uy tín. Trong số đó, MCG đã được lựa chọn để thiết kế, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về mô tả công việc (bao gồm 4 khóa đào tạo, mỗi khóa kéo dài 4 ngày) cho hơn 100 cán bộ chuyên viên của Ngân hàng Nhà nước tại Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh.
Thiết kế, phát triển và thực hiện một chương trình đào tạo hoàn thiện về xây dựng Mô tả công việc cho 100 chuyên viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam[/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *