Được thành lập từ năm 1976, Gret là một tổ chức nghề nghiệp đoàn kết và hợp tác quốc tế. Chúng tôi tác động từ thực địa cho tới chính sách trong cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng bằng cách cung cấp những giải pháp bền vững và sáng tạo hơn, đóng góp vào quá trình phát triển đoàn kết. Tính đến năm 2011, Gret có mặt tại 30 nước trên thế giới và 12 văn phòng đại diện thường trực tại Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.
Gret tác động toàn diện với 16 chủ đề nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển của các nước nghèo, các nước đang phát triển: biến đổi khí hậu, đàm phán và hợp tác thương mại quốc tế, thương mại, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực, phát triển nông thôn và nhà ở đô thị, nước sạch và vệ sinh môi trường, năng lượng, lương thực thực phẩm và tiêu dùng, đất đai, quản lý thông tin và công nghệ thông tin, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, truyền thông, bảo hiểm vi mô (y tế và nông nghiệp), tài chính vi mô, dinh đưỡng, tăng cường năng lực cho các tác nhân trong lĩnh vực phát triển xã hội, dịch vụ cho các doanh nghiệp, tập huấn và lồng ghép chuyên môn.

[tab]
[tab_item title=”GRET – Đánh giá năng lực tổ chức (Giai đoạn 1) (2012)”]

Trong khuôn khổ các chương trình và hoạt động tại Việt Nam của GRET, dự án SYNERGIES (Dự án Hỗ trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương nâng cao năng lực cho chính quyền và cộng đồng về lồng ghép môi trường vào chương trình phát triển xã hội của địa phương) nhằm mục tiêu củng cố và thúc đẩy xã hội dân sự trở thành các tổ chức trung gian có đủ phương tiện, khả năng và kiến thức cần thiết để tham gia vào các hoạt động giảm thiểu, thích ứng và phát triển bền vững trước bối cảnh biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Các khu vực can thiệpcủa Dự án bao gồm 04 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Thanh Hóa, nơi có GRET hợp tác với 5 chức phi chính phủ địa phương.
Để giúp các đối tác nâng cao năng lực quản lý và hoạt động, một tổ chức đã được chọn để đánh giá năm chức phi chính phủ này nhằm 1) đánh giá tổng thể năng lực hiện tại của các tổ chức trong việc thực hiện chiến lược và mục tiêu của nó so với mong muốn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện; 2) cung cấp công cụ đánh giá tổ chức cho các tổ chức sử dụng trong thời gian dài.
MCG đã được tham gia thực hiện đánh giá này, dự thảo báo cáo và trình bày kết quả tại hội thảo của một đối tác.MCG đã được GRET lựa chọn để thực hiện một số hoạt động sau:
1) Cung cấp bức tranh toàn cảnh các năng lực hiện tại của 5 tổ chức phi chính phủ địa phương trong việc thực hiện chiến lược và xác định các lĩnh vực cần cải thiện;
2) Cung cấp các công cụ đánh giá tổ chức lâu dài cho 5 tổ chức phi chính phủ địa phương.
MCG đã tham gia thực hiện đánh giá, dự thảo báo cáo và trình bày kết quả tại hội thảo.

[/tab_item]
[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *