Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn) được thành lập ngày 09 tháng 07 năm 2004 với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng lập gồm 7 ngân hàng hàng đầu Việt Nam và Công ty Điện toán và Truyền số liệu, kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ thanh toán liên quan đến việc phát hành, chấp thuận, thanh toán thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán và các hoạt động khác có liên quan.
Banknetvn được thành lập với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia nhằm kết nối các hệ thống thanh toán thẻ nói chung, hệ thống ATM/POS nói riêng của các ngân hàng Việt Nam.

[tab]
[tab_item title=”Công ty CP Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) – Dự án: Rà soát cơ cấu tổ chức, nhân sự & Xây dựng hệ thống lương thưởng toàn diện (2013)”]

Banknetvn hiện đang áp dụng hệ thống lương được xây dựng từ những năm đầu thành lập. Hệ thống lương hiện tại chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa các bộ phận và các vị trí. Hệ thống này có ưu điểm là tạo ra sự hòa nhập cho các bộ phận, CBNV trong thời gian mới thành lập. Tuy nhiên, khi Công ty đã hoạt động được một thời gian như hiện nay thì hệ thống này lại mang tính chất cào bằng, không tạo được động lực cho CBNV Công ty. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty nhận thấy cần phải thực hiện một số điều chỉnh trong cơ chế tiền lương để phù hợp với thị trường cũng như đặc thù hoạt động của Công ty.
Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn quản lý doanh nghiệp, MCG đã được lựa chọn tham gia dự án “Rà soát cơ cấu tổ chức, nhân sự & Xây dựng hệ thống lương thưởng toàn diện” cho Banknetvn

Cấu phần 1: Rà soát cơ cấu tổ chức và hệ thống phân công phân nhiệm từ bộ phận đến vị trí và cá nhân
(i) Rà soát Chức năng nhiệm vụ Phòng ban;
(ii) Trao đổi thống nhất với cán bộ quản lý về hệ thống vị trí công việc của từng Phòng và ma trận phân nhiệm trong từng bộ phận; và
(iii) Rà soát Mô tả công việc và phân công nhiệm vụ cho từng vị trí công việc và từng cá nhân

Cấu phần 2: Xây dựng hệ thống lương thưởng toàn diện
(i) Xây dựng hệ thống lương theo vị trí công việc;
(ii) Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc;
(iii) Hoàn thiện cơ chế lương thưởng và bảng tỉnh lương mô phỏng trên Excel;
(iv) Chuyển giao và hỗ trợ thực hiện

[/tab_item]
[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *