BSC là Công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cũng là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Cuối năm 2010, với định hướng phát triển của BIDV, đồng thời để đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của thị trường, BSC tiến hành cổ phần hóa và đấu giá thành công 10.195.570 cổ phần.

[divider scroll_text=””]

Xây dựng cơ cấu tổ chức, Hệ thống Mô tả công việc, Hệ số quản lý hiệu suất cốt yếu (KPIs) và Cơ chế Lương thưởng, đãi ngộ cho Công ty Chứng khoán BSC (BIDV Securities JSC), 2009

MCG đã được BSC lựa chọn làm đối tác thực hiện dự án tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực. Sau khi thực hiện rà soát hoạt động, MCG đã tiến hành cung cấp dịch vụ tư vấn nhằm (i) xây dựng cơ cấu tổ chức phục vụ cho mục tiêu phát triển trung và dài hạn của doanh nghiệp; (ii) hoàn chỉnh hệ thống cơ chế báo cáo và điều hành trong doanh nghiệp; (iii) xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực bao gồm các bản mô tả công việc, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc; và (iv) xây dựng hệ thống lương thưởng và chế độ đãi ngộ, bao gồm cả hệ thống ESOP.
Các hoạt động chính của dự án:
 Thiết kế cơ cấu tổ chức
 Phân tích công việc và xây dựng Mô tả công việc
 Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc theo KPIs
 Hệ thống lương thưởng và đãi ngộ

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *