2011-2012

Xây dựng quy chế lương & giám sát đánh giá cán bộ môi giới

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được thành lập ngày 28/12/2006 với tầm nhìn trở thành một trong những định chế ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, lấy hoạt động Môi giới, Dịch vụ tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán làm chủ đạo. Trong quá trình phát triển, với mong muốn tạo động lực cho cán bộ môi giới phát huy năng lực, gắn thu nhập không chỉ với doanh thu mà còn với các chỉ tiêu phi tài chính đồng thời gắn chất lượng dịch vụ, lợi ích của Công ty với lợi ích của môi giới, Công ty đã lựa chọn MCG làm đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Xây dựng quy chế lương & giám sát đánh giá cán bộ môi giới.

MCG đã hoàn thiện và hợp lý hóa:

  • Quy chế lương môi giới
  • Cơ chế giám sát, đánh giá KQCV của cán bộ môi giới và phát triển thị trường

[divider scroll_text=””]
2012-2013

Xây dựng Cơ chế lương thưởng và đánh giá cán bộ khối back

MCG đã thực hiện:

  • Xây dựng hệ văn bản chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban khối back
  • Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc cho từng vị trí của khối back
  • Xây dựng hệ thống lương, thưởng áp dụng cho khối back

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *