Được cấp phép thành lập ngày 26/11/1999, với tên giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), Công ty vinh dự trở thành Công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cũng là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam.

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu trong hơn 50 năm qua của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Ngân hàng Thương mại quốc doanh được Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước chỉ định làm ngân hàng thanh toán cho thị trường chứng khoán – sự khai trương và đi vào hoạt động với tư cách là một định chế tài chính trung gian hoạt động đa năng của BSC cũng đánh dấu cho sự khởi đầu cho ngành chứng khoán nói chung và nghề môi giới, đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán tại Việt Nam nói riêng.

[tab]
[tab_item title=”BSC: Xây dựng cơ cấu tổ chức, Hệ thống Mô tả công việc, Hệ số quản lý hiệu suất cốt yếu (KPIs) và Cơ chế Lương thưởng, đãi ngộ cho Công ty Chứng khoán BSC (BIDV Securities JSC), (2009-2011)”]

BSC là Công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cũng là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Cuối năm 2010, với định hướng phát triển của BIDV, đồng thời để đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của thị trường, BSC tiến hành cổ phần hóa và đấu giá thành công 10.195.570 cổ phần. MCG đã được BSC lựa chọn làm đối tác thực hiện dự án tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực. Sau khi thực hiện rà soát hoạt động, MCG đã tiến hành cung cấp dịch vụ tư vấn nhằm (i) xây dựng cơ cấu tổ chức phục vụ cho mục tiêu phát triển trung và dài hạn của doanh nghiệp; (ii) hoàn chỉnh hệ thống cơ chế báo cáo và điều hành trong doanh nghiệp; (iii) xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực bao gồm các bản mô tả công việc, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc; và (iv) xây dựng hệ thống lương thưởng và chế độ đãi ngộ, bao gồm cả hệ thống ESOP.
Các hoạt động chính của dự án:
– Thiết kế cơ cấu tổ chức
– Phân tích công việc và xây dựng Mô tả công việc
– Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc theo KPIs
– Hệ thống lương thưởng và đãi ngộ [/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *