Cơ quan phát triển chung của Bỉ, (BTC) là tổ chức chuyên huy động các nguồn lực và chuyên môn của mình vào các công tác xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới. Ngoài đóng góp vào những nỗ lực phát triển chung của toàn cộng đồng, BTC còn hoạt động nhằm hướng tới một xã hội hiện đại phát triển với đầy đủ các nguồn lực để xây dựng một thế giới bền vững và công bằng trong tương lai. Nhân viên của BTC dù hoạt động ở đâu cũng đều giữ cam kết với chỉnh phủ Bỉ và các đối tác phát triển giữ gìn sự đoàn kết quốc tế. Hơn 200 dự án hợp tác tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ (Châu Á, Châu Phí, Mỹ Latin) đã được thực hiện.

[divider scroll_text=””]
Dự án cơ sở hạ tầng cho đào tạo Việt – Bỉ, 2006-2011

Mục tiêu của dự án này là nâng cao năng lực cho nhóm các đối tượng đặc biệt (đồng bào vùng sâu vùng xa, người khuyết tật, v.v. ) bằng cách tạo điều kiện để họ tham gia vào các chương trình đào tạo, hội thảo đạt tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện bởi TSP tại Việt Nam hoặc tại các nước trong khối ASEAN. Dự án cũng là dịp để các TSP có cơ hội cạnh tranh tốt với các tổ chức trong khu vực Đông Nam á, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ của mình

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *