Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện nghiên cứu đánh giá hậu dự án ODA của Nhật Bản cho vay và tài trợ sau hai năm hoàn thành dự án. Để xem xét tình hình, hoạt động, bảo trì và quản lý các dự án đã hoàn thành một cách trung lập và khách quan, JICA đã chỉ định bên thứ ba đánh giá. Các mục tiêu chính của việc đánh giá là: (i) Đánh giá kết quả về đạt được trách nhiệm nói chung của Nhật Bản; (ii) Rút ra các bài học cho các dự án trong tương lai; (iii) Đưa ra các kiến nghị với cơ quan thực hiện và JICA để tăng cường hoạt động của họ. MCG được chọn để thực hiện một cuộc khảo sát đối với người thụ hưởng để đánh giá tác động kinh tế – xã hội tại khu vực thí điểm (07 huyện của tỉnh Bắc Ninh).

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *