Bộ phận hỗ trợ chương trình Việt Nam – Canada (PSU) hỗ trợ hiệu suất và hiệu quả của chương trình DFATD tại Việt Nam thông qua việc cung cấp kịp thời thông tin về hành chính, tài chính, mua sắm, hậu cần và dịch vụ địa phương. Các PSU hợp tác với DFATD để cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả về chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của DFATD. Các hoạt động thành công của PSU đòi hỏi chuyên môn quản lý, sự hiện diện ở trong nước, kiến thức địa phương, khả năng huy động chuyên môn và hiểu rõ nhu cầu phát triển của địa phương. Các PSU được điều hành bởi Đại học Thế giới Canada (WUSC) thông qua chi nhánh tại Việt Nam – Công ty TNHH Giáo dục và Thông tin Canada (CLIC).

[tab]
[tab_item title=”CIDA PSU – Rà soát và cải thiện hệ thống quản lý nguồn nhân lực (2009)”]Nhóm Tư vấn MCG thực hiện rà soát hệ thống quản lý nguồn nhân lực gồm bản mô tả công việc, chính sách nhân sự, hệ thống đánh giá, hệ thống lập kế hoạch công việc và hệ thống lương, phúc lợi đồng thời đề xuất những giải pháp cải thiện và xây dựng các hệ thống/chu trình liên quan. Bên cạnh đó MCG cũng tiến hành một cuộc khảo sát quy mô nhỏ để so sánh mức lương thưởng của chương trình với thị trường.  [/tab_item]
[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *