Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hiện tại 6 tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện của Dự án trong 6 năm (từ 2014 đến 2019), ngày kết thúc Dự án là 31/12/2019. Với tổng vốn đầu tư khoảng 165 triệu USD, tương đương 3.465 tỷ đồng. Dự án có vùng hưởng lợi gồm 130 xã, thuộc 26 huyện khó khăn nhất tại các tỉnh Dự án. Mục tiêu phát triển của Dự án là nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng Dự án. Để đạt được mục tiêu này, Dự án sẽ thực hiện các hỗ trợ qua bốn hợp phần khác nhau gồm:

  • Hợp phần 1: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn/bản gồm 02 Tiểu hợp phần – Tiểu hợp phần 1.1: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn/bản, và Tiểu hợp phần 1.2: Vận hành và Bảo trì
  • Hợp phần 2: Phát triển sinh kế bền vững gồm 02 Tiểu hợp phần – Tiểu hợp phần 2.1: Tự chủ và đa dạng hóa thu nhập; và Tiểu hợp phần 2.2: Phát triển liên kết thị trường;
  • Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, Nâng cao năng lực và Truyền thông gồm 3 Tiểu hợp phần – Tiểu hợp phần 3.1: Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối, Tiểu hợp phần 3.2: Nâng cao năng lực, và Tiểu hợp phần 3.3: Truyền thông
  • Hợp phần 4: Quản lý Dự án.

Dự án GNTN do Ban Điều phối Dự án Trung ương tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều phối, hỗ trợ và giám sát. Sáu đơn vị quản lý dự án tại mỗi tỉnh, được đặt tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm điều hành dự án, theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Điều phối Dự án Trung ương.

[toggle_box]
[toggle_item title=”MPI – Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông – Tập huấn kỹ năng làm việc cho các cán bộ Ban QLDA cấp tỉnh, huyện và Ban phát triển xã (2015)” active=”true”]

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên. Khu vực dự án bao gồm 130 xã thuộc 26 huyện nghèo nhất thuộc 6 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 6 năm từ năm 2014 đến 2019. Tổng kinh phí ước tính 165 triệu USD, trong đó 90) là từ nguồn vốn ODA, và 10% là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu Phát triển của Dự án là nâng cao mức sống cộng đồng dân cư thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng dự án.
Việc đạt được mục tiêu phát triển của Dự án được đánh giá dựa trên một số chỉ số kết quả chủ yếu sau: (i) gia tăng thu nhập của hộ gia đình, (ii) tăng cường kết nối về kinh tế và xã hội cho các cộng đồng, (iii) tạo việc làm thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận hành, duy tu bảo dưỡng, (iv) nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, (v) tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng xã hội và sản xuất, và (vi) tăng cường sự tham gia của những thành viên nghèo nhất của cộng đồng trong quá trình ra quyết định phát triển của địa phương.

Trách nhiệm của MCG:

(i) Nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Dự án GNTN nói chung và Dự án GNTN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án, Điều khoản tham chiếu cho cán bộ BQLDA cấp tỉnh, huyện và BPT xã và các tài liệu khác liên quan; (ii) Nghiên cứu, tham khảo tài liệu đào tạo của các chương trình, dự án có tính chất tương tự; (iii) Làm việc với BQLDA tỉnh để thống nhất về nội dung đào tạo và kế hoạch triển khai gói thầu; (iv) Xây dựng các tài liệu đào tạo, mẫu đánh giá học viên trước và sau đào tạo; (v) Tổ chức các lớp đào tạo với sự phối hợp của cán bộ nâng cao năng lực ở BQLDA Giảm nghèo Tây Nguyên – tỉnh Đắk Nông; and (vi) Báo cáo gửi BQLDA Giảm nghèo Tây Nguyên – tỉnh Đắk Nông, BĐPTW, NHTG

[/toggle_item]

[/toggle_box]

[toggle_box]
[toggle_item title=”MPI – Đào tạo nâng cao năng lực (2015)” active=”true”]

Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hiện tại 6 tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện của Dự án trong 6 năm (từ 2014 đến 2019), ngày kết thúc Dự án là 31/12/2019. Với tổng vốn đầu tư khoảng 165 triệu USD, tương đương 3.465 tỷ đồng. Dự án có vùng hưởng lợi gồm 130 xã, thuộc 26 huyện khó khăn nhất tại các tỉnh Dự án. Mục tiêu phát triển của Dự án là nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng Dự án. Để đạt được mục tiêu này, Dự án sẽ thực hiện các hỗ trợ qua bốn hợp phần khác nhau gồm (i) Phát triển Cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn/bản; (ii) Phát triển sinh kế bền vững; (iii) Cơ sở hạ tầng kết nối, Nâng cao năng lực và truyền thông; và (iv) Quản lý Dự án.
Dự án GNTN do Ban Điều phối Dự án Trung ương tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư điều phối, hỗ trợ và giám sát. Sáu đơn vị quản lý dự án tại mỗi tỉnh, được đặt tại các Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm điều hành dự án, theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Điều phối Dự án Trung ương.

MCG đã xây dựng tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo nâng cao năng lực về các nội dung:
– Khóa Đào tạo Đấu thầu và Quản lý Tài chính
– Khóa Đào tạo Quản lý dự án

[/toggle_item]

[/toggle_box]

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *