• Rà soát toàn diện môi trường kinh doanh cũng như mọi hoạt động của doanh nghiệp trên nguyên tắc khách quan, đa chiều, có tham vấn các ý kiến từ chính nội bộ cũng như các đối tác liên quan để tìm ra căn nguyên của các vấn đề
  • Đánh giá khách quan những điểm mạnh, yếu cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra với doanh nghiệp (SWOT)
  • Khuyến nghị những điều chỉnh, thay đổi cần thiết
  • Truyền thông, thay đổi nhận thức và tạo động lực cho CBNV doanh nghiệp tham gia vào quá trình đánh giá và tự đổi mới.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *