[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766
default-logo

Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Bắc (VT1) là đơn vị trực thuộc Công ty thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) hiện đang cung cấp các dịch vụ di động, cố định thuộc công nghệ CDMA 2G và các dịch vụ di động 3G.

EVN VT1  – Thiết kế và xây dựng hệ thống lương thưởng cho Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Bắc, 2011

MCG chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng với mục tiêu gắn thu nhập với kết quả công việc cho EVN VT1