[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766
default-logo

Minh Hiếu là một công ty chuyên sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi. Phương châm của Minh Hiếu là “đồng hành cùng nông dân bằng việc sản xuất các sản phẩm sạch và đạt được lợi nhuận bền vững”. Từ năm 2006, Công ty tiến hành triển khai kế hoạch sử dụng hệ thống dây chuyền tự động công nghệ cao của Châu Âu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.

 • Dự án nâng cao hoạt động quản lý và vận hành hiện tại, đề xuất cải tiến và xây dựng hệ thống quản lý mới (2008)

  MCG được Ban lãnh đạo Minh Hiếu lựa chọn nhằm rà soát hoạt động quản lý và vận hành hiện tại, đưa ra đề xuất cải tiến và xây dựng hệ thống quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau 2 năm áp dụng thành công hệ thống mới của MCG, Minh Hiếu tiếp tục hợp tác với MCG nhằm xây dựng hệ thống quản trị dựa trên Phương pháp thẻ cân bằng điểm.

  MCg có nhiệm vụ (i) Xây dựng lại cơ cấu tổ chức; (ii) xây dựng các thủ tục và chính sách quản trị doanh nghiệp, hệ thống phân cấp ra quyết định và báo cáo; (iii) phát triển hệ thống quản lý mục tiêu dựa trên phương pháp Thẻ cân bằng điểm.

  MCG được Ban lãnh đạo Minh Hiếu lựa chọn nhằm rà soát hoạt động quản lý và vận hành hiện tại, đưa ra đề xuất cải tiến và xây dựng hệ thống quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau 2 năm áp dụng thành công hệ thống mới của MCG, Minh Hiếu tiếp tục hợp tác với MCG nhằm xây dựng hệ thống quản trị dựa trên Phương pháp thẻ cân bằng điểm.

  MCG có nhiệm vụ (i) Xây dựng lại cơ cấu tổ chức; (ii) xây dựng các thủ tục và chính sách quản trị doanh nghiệp, hệ thống phân cấp ra quyết định và báo cáo; (iii) phát triển hệ thống quản lý mục tiêu dựa trên phương pháp thẻ cân bằng điểm.

 • Dự án xây dựng hệ thống quản lý(2009)

  MCG được Ban lãnh đạo Minh Hiếu lựa chọn nhằm rà soát hoạt động quản lý và vận hành hiện tại, đưa ra đề xuất cải tiến và xây dựng hệ thống quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau 2 năm áp dụng thành công hệ thống mới của MCG, Minh Hiếu tiếp tục hợp tác với MCG nhằm xây dựng hệ thống quản trị dựa trên Phương pháp thẻ cân bằng điểm.

  MCG có nhiệm vụ (i) Xây dựng lại cơ cấu tổ chức; (ii) xây dựng các thủ tục và chính sách quản trị doanh nghiệp, hệ thống phân cấp ra quyết định và báo cáo; (iii) phát triển hệ thống quản lý mục tiêu dựa trên phương pháp Thẻ cân bằng điểm.