[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766
default-logo
Client: Đánh giá các tác động kinh tế xã hội của dự án: Chống quá tải lưới điện nông thôn tại tỉnh Bắc Ninh
Skill: 2012

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện nghiên cứu đánh giá hậu dự án ODA của Nhật Bản cho vay và tài trợ sau hai năm hoàn thành dự án. Để xem xét tình hình, hoạt động, bảo trì và quản lý các dự án đã hoàn thành một cách trung lập và khách quan, JICA đã chỉ định bên thứ ba đánh giá. Các mục tiêu chính của việc đánh giá là: (i) Đánh giá kết quả về đạt được trách nhiệm nói chung của Nhật Bản; (ii) Rút ra các bài học cho các dự án trong tương lai; (iii) Đưa ra các kiến nghị với cơ quan thực hiện và JICA để tăng cường hoạt động của họ. MCG được chọn để thực hiện một cuộc khảo sát đối với người thụ hưởng để đánh giá tác động kinh tế – xã hội tại khu vực thí điểm (07 huyện của tỉnh Bắc Ninh).