Đảm bảo công bằng để cân bằng nguồn nhân lực

Các nhà quản trị cấp cao luôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc ổn định và phát triển nguồn nhân lực vì tương lai của doanh nghiệp. Để nhân viên hài lòng và gắn kết lâu dài, nhà lãnh đạo cần phải có những chính sách nhân sự phù hợp để đảm bảo mọi…

Sếp nên Quản trị nhân sự = IQ + EQ

Các nhà quản lý thường được đề bạt vì bản thân họ có chỉ số IQ cao. Nói cách khác, họ chỉ mới có năng lực tốt trong lĩnh vực chuyên môn chứ chưa làm tốt, thậm chí chưa có kinh nghiệm về quản lý con người trước khi làm…