Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) được thành lập theo quyết đinh của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm với chức năng tiến hành hoạt động công nhận cho Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận. Mục tiêu của BoA là nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận theo các chuẩn mực quốc tế, tạo sự tin cậy của xã hội vào kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận và góp phần phục vụ hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn, chất lượng sản phẩm và đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập của đất nước.

MCG được chọn làm tư vấn xây dựng hệ thống lương thưởng mới cho BoA.