Tổng Công ty Viglacera là một trong những Tổng công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam và có những bước tiến táo bạo trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.
Với nhận thức nguồn nhân lực là chìa khóa thành công cho tăng trưởng bền vững, Tổng Công ty Viglacera đã hợp tác với MCG trong việc đào tạo Giám đốc các công ty thành viên về hệ thống quản trị Nguồn nhân lực.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng tài liệu đào tạo; (2) Thực hiện, tổ chức đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho các CEO của Tổng công ty Viglacera