Trung tâm Tin học – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BITC) là một bộ phận hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được thành lập với chức năng và nhiệm vụ thực hiện các dự án công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng và các chi nhánh. Trung tâm gồm 11 văn phòng bao gồm một (01) văn phòng miền Nam, một (01) ở miền Trung và chín (09) ở Hà Nội với tổng số nhân viên cả ba miền là hơn 200 người.
Là một đơn vị trực thuộc của BIDV, Trung tâm đang áp dụng hệ thống trả lương, được xây dựng cho toàn bộ BIDV làm cơ sở cho việc xác định lương – thưởng cho nhân viên tại Trung tâm. Tuy nhiên, Ban quản lý nhận thấy cần rà soát lại hệ thống lương của Trung tâm để phu fh[pj với thị trường. Do vậy, Trung tâm đã lựa chọn MCG để thực hiện nhiệm vụ so sánh lương thị trường và đề xuất mức lương điều chỉnh cho Trung tâm.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) So sánh từng vị trí chức danh của TTCNTT với các vị trí tương đương trên thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam; (2)So sánh từng nhóm vị trí chức danh với các ngân hàng TMCP Nhà nước; (3) Lập báo cáo đánh giá mức độ cạnh tranh về thu nhập của Trung tâm CNTT, khuyến nghị mức điều chỉnh lương cho từng nhóm vị trí công việc và phân tích tác động của sự điều chỉnh này đến tổng quỹ lương của Trung tâm CNTT.