Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) là doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: Xuất nhập khẩu với trọng tâm là các sản phẩm hàng nông sản thực phẩm; Kinh doanh thương mại nội địa như: phát triển chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích Haprofood/BRGMart; Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu…
Để hoàn thiện chính sách đãi ngộ, Hapro đã lựa chọn MCG để tư vấn Xây dựng khung chính sách chung về đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Thu thập thông tin và nghiên cứu tài liệu hiện có; (2) Hệ thống hóa nội dung các chính sách đãi ngộ có thể áp dụng nhằm thu hút NNL có chất lượng cao, bao gồm các quy định về lương, thưởng và phúc lợi (tài chính và phi tài chính) dựa trên các chuẩn mực quốc tế, quy định của Pháp luật Việt Nam và thực tế áp dụng tại HAPRO.