Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng là một trong những doanh nghiệp thiết kế và thi công nội thất hàng đầu với sản phẩm chủ chốt là trần và vách ngăn cho các công trình công nghiệp, tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại. Với bề dày 11 năm gây dựng và khẳng định thương hiệu qua chữ tín và chất lượng công trình, Khánh Hưng đã xây dựng được mối quan hệ chiến lược với các đối tác là tổng thầu xây dựng lớn tại Việt Nam, điển hình là Coteccons.
Để sẵn sàng cho những cơ hội mới trong tương lai, Ban lãnh đạo Công ty xác định năm 2015 là thời điểm then chốt để rà soát cơ cấu tổ chức, xây dựng Khánh Hưng phát triển bền vững trên cơ sở hoàn thiện hệ thống quản trị, cơ chế lương thưởng đãi ngộ hợp lý, gắn được hiệu quả công việc của các Bộ phận/ Cá nhân với hiệu quả tài chính cũng như các mục tiêu phi tài chính của Công ty.
Do vậy, Ban lãnh đạo Khánh Hưng đã lựa chọn MCG để rà soát tổ chức, xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu BSC-KPIs và Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ theo nguyên tắc 3P.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Rà soát cách thức tổ chức, phân công công việc, hệ thống quy trình công việc hiện tại (theo quy định bằng văn bản, và cách thức CBNV đang thực hiện trên thực tế), xây dựng, hoàn thiện: Hệ thống Ma trận phân nhiệm (RACI) cho các Bộ phận/Nhóm/Dự án; Bản Mô tả công việc cho từng vị trí công việc; Quy trình/Quy định Quản lý Vật tư và một số quy trình trọng yếu; (2) Xây dựng bản đồ chiến lược BSC (Balanced Scorecard) của Công ty, định hướng rõ nét các mục tiêu phát triển của Khánh Hưng trong tương lai 3-5 năm tiếp theo; (3) Xây dựng hệ thống lương, thưởng đãi ngộ theo nguyên tắc 3P; (4) Phân tích môi trường kinh doanh, xây dựng lộ trình chiến lược phát triển thị trường của Công ty và hệ thống báo cáo quản trị chiến lược & tài chính, hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty theo dõi hiệu quả quản trị nguồn vốn, dòng tiền thu – chi, và điều động tài sản, nhân sự các Dự án.