Công ty TNHH xây dựng Tiến Thành là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Sau giai đoạn phát triển tương đối nhanh vừa qua và đứng trước những thách thức mới, những mục tiêu tiếp theo trong chiến lược phát triển của Tiến Thành, Ban lãnh đạo Công ty nhận thấy cách thức “quản trị theo sự thuận tiện” sẽ không còn phù hợp. Do đó, việc cấp thiết Công ty cần phải làm là xây dựng hệ thống quản trị khoa học và đã lựa chọn MCG làm đối tác để thực hiện (i) chuẩn hóa các quy định về phân công, phân nhiệm; (ii) thực hiện quản trị theo mục tiêu; (iii) xây dựng cơ chế lương thưởng để khuyến khích sự gắn bó và cống hiến của cán bộ nhân viên và (iv) chuẩn hóa các quy trình tác nghiệp

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Phác thảo định hướng chiến lược & Mô hình tổ chức của Công ty; (2) Thống nhất hệ thống chức danh – Vị trí công việc; (3) Xây dựng Ma trận phân nhiệm các Phòng ban; (4) Xây dựng Mô tả công việc cho các vị trí công việc; (5) Xây dựng hệ thống lương thưởng, đãi ngộ: Xây dựng cơ cấu thu nhập cho các Khối/Phòng; Xây dựng Thang bảng lương; Xếp lương cho CBNV; Mô phỏng Quỹ thu nhập của Công ty theo các phương án; Xây dựng chính sách phúc lợi cho CBNV; Xây dựng Quy chế thu nhập của CBNV; Xây dựng file tính lương tích hợp báo cáo; (3) Xây dựng hệ thống KPIs cho các vị trí công việc; (4) Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị cho các Phòng ban.