Công ty TNHH Ortholite Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Mỹ, chuyên sản xuất đế lót giày với dây chuyền công nghệ hiện đại. Ortholite Việt Nam chính thức thành lập nhà máy tại Bình Dương vào 16/1/2013 với quy mô nhà máy 7.280 m2.
Để hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến nguồn nhân lực, Ortholite Việt Nam đã lựa chọn MCG để đào tạo, hướng dẫn xây dựng hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: Đào tạo, hướng dẫn và cùng Bộ phận Nhâ sự thực hiện (1) Rà soát và thống nhất hệ thống chức danh; (2)Thực hiện Phân tích công việc; (3) Xây dựng khung tiêu chuẩn năng lực; (4) Xây dựng MTCV mẫu, hướng dẫn và chuyển giao cách thức xây dựng MTCV; (5) Lập kế hoạch NNL: Nghiên cứu hoạt động lập kê hoạch của Ortholite; Xây dựng các Biểu mẫu lập kế hoạch Nguồn nhân lực; Hướng dẫn các cán bộ nhân sự về lập kế hoạch nguồn nhân lực; Rà soát kế hoạch do cán bộ Ortholite thực hiện; (6) Xây dựng quy trình và công cụ tuyển dụng; (7) Xây dựng hệ thống lương theo vị trí công việc; (8) Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và hệ thống lương hiệu quả.