Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và xây dựng. Để hoàn thiện hệ thống vận hành cho công ty, Văn Tiến Nghĩa đã lựa chọn MCG làm đối tác để xây dựng hệ thống tổ chức và quy trình vận hành cho Công ty.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống mô tả công việc: Sơ đồ tổ chức của Công ty; Quy chế tổ chức quản lý điều hành; Ma trận ra quyết định; Ma trận phân nhiệm công việc RACI các bộ phận; Tài liệu quy định chức năng nhiệm vụ các bộ phận; Mô tả công việc cho các vị trí công việc; Định biên nhân sự; (2) Xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ về: Sản xuất vật liệu xây dựng; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa; Đầu tư Bất động sản; Xây dựng cầu đường; Nhân sự, hành chính, mua sắm, tài chính – kế toán.