Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC-CGGV là công ty liên doanh được thành lập từ vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC (Việt Nam) và Công ty CGGVeritas Services Holding B.V (Hà Lan). Công ty cung cấp các dịch vụ thu nhận dữ liệu địa chấn hai chiều (2D) và ba chiều (3D) ngoài khơi trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Nhận thấy để phát triển công ty, nguồn lực nhân sự là rất quan trọng, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định cần phải hoàn thiện hệ thống quản trị Nguồn nhân lực và đã lựa chọn MCG để cùng thực hiện nhiệm vụ này.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Rà soát và hoàn thiện hệ thống chức năng nhiệm vụ Phòng ban, ma trận phân công nhiệm vụ và mô tả công việc; (2) Hoàn thiện hệ thống lương, thưởng, phúc lợi; (3) Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc; (4) Xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình quản trị Nguồn nhân lực.