Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được thành lập từ năm 2004, trên cơ sở đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam sau khi hoàn thành sáp nhận doanh nghiệp với Công ty CP Dịch vụ Thẻ Smartlink. NAPAS là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của NAPAS gồm Ngân hàng nhà nước và 15 Ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam.
Với hoạt động ngày càng phát triển và mở rộng, NAPAS nâng cao dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp và đã lựa chọn MCG để đào tạo nội dung này.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng tài liệu đào tạo; (2) Thực hiện đào tạo về Kỹ năng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp trong 2 ngày.