Công ty CP Kỹ thuật môi trường Việt An (Việt An Enviro) là một trong ba công ty con thuộc tập đoàn Việt An Group. Việt An Enviro – Định vị sản xuất phần cứng Manufacturer; Việt An Service – Chuyên về dịch vụ sau bán hàng; và Việt An Software – Công ty sản xuất phần mềm Back-end cho công ty iLotusLand LLC (Washington, Mỹ). Viet An Enviro chuyên tư vấn và sản xuất Hệ thống Quan trắc Môi trường Tự động Liên tục. Với 07 giải pháp tổng quan: Nước thải, Nước sông, Nước ngầm, Nước sạch, Khí thải ống Khói, Không khí xung quanh, Khí tượng.
Để tăng hiệu quả làm việc và tạo động lực cho nhân viên, Việt An Enviro đã lựa chọn MCG để tư vấn tái cấu trúc hệ thống Lương, thưởng, phúc lợi và hệ thống đánh giá nhân viên.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Rà soát cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống ma trận phân công nhiệm vụ các Phòng ban, mô tả công việc cho các vị trí; (2) Xây dựng nguyên tắc xác định tổng quỹ lương, phương án phân phối quỹ tiền lương; (3) Xây dựng quy chế lương thưởng phúc lợi; (4) Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI Cấp Công ty và cấp Bộ phận.