Công ty CP Giống cây trồng trung ương, hiện nay là Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) là doanh nghiệp nằm trong Top 10 doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất sàn chứng khoán VN, quản trị tài chính đứng đầu DN ngành trồng trọt, TOP 500 doanh nghiệp lớn và tăng trưởng nhanh nhất VN liên tục 6 năm liền, TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất VN, và là 1 trong 200 công ty có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất Châu Á – TBD.
Ban lãnh đạo Công ty luôn nhận thấy nhân lực là nguồn tài sản quý giá của Công ty và cần tạo động lực để họ có thể làm việc tốt, cống hiện cho Công ty. Do vậy, Ban lãnh đạo đã lựa chọn MCG làm ddoois tác để tư vấn điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương, thưởng và đánh giá kết quả thực hiện công việc.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng hệ thống thang bảng lương đảm bảo sự giãn cách giữa mức lương max và mức lương min phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty; (2) Xếp lại lương của CBNV hiện tại theo mức lương mới bằng việc tham chiếu ngang ngạch-bậc trong hệ thống thang bảng lương hiện tại sang hệ thống thang bảng lương điều chỉnh; (3) Chạy mô phỏng kết quả xếp lương vị trí theo Hệ thống thang bảng lương điều chỉnh; (4) Rà soát hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc hiện đang áp dụng; (5) Đề xuất phương án đánh giá kết quả công việc; (6) Đề xuất phương án điều chỉnh về: (i) Cơ cấu thu nhập giữa “lương cứng” và “lương mềm”; (ii) Cách thức chi trả lương – thưởng đảm bảo nguyên tắc thu hút, động viên kịp thời và gắn thu nhập với kết quả công việc của cá nhân, bộ phận và Công ty.